Algemene voorwaarden

BOEKINGS- EN RESERVERINGSVOORWAARDEN VAN VILLA STUPNA

Het is verstandig deze boekings- en reserveringsvoorwaarden te lezen. Zowel u als de eigenaars van Villa Stupna vinden hierin de rechten en plichten. Middels ondertekening en betaling aan ons, bevestigt u met de voorwaarden van Villa Stupna akkoord te gaan.

Reserveren:

Een telefonische, schriftelijke of internet reservering is bindend voor u en ons. De datum waarop u uw wens tot reservering te kennen geeft wordt boekingsdatum genoemd. De reservering komt tot stand door het ontvangen op een rekening van ons (50%) van het eerste deel van de huursom.

Wij zijn gerechtigd om de reservering te herroepen, indien het eerste verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de boekingsdatum is betaald. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode in ons bezit te zijn.

Bij niet tijdige betaling wordt de reiziger daarop schriftelijk, per e-mail, gewezen en heeft dan de mogelijkheid het bedrag binnen 5 dagen te voldoen. Indien de betaling uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste betalingsvervaldag. In dat geval zijn  de annuleringsvoorwaarde, zoals onder beschreven, van kracht.

Annulering door de Huurder

Annuleringen dienen telefonisch te worden opgegeven en direct daarna schriftelijk te worden bevestigd onder bijvoeging van uw boekingsnota. Bij annulering tot 8 weken vóór de aanvang van de huurperiode wordt 50 % van de huursom in rekening gebracht, welk bedrag vermeerderd wordt met de boekingskosten en de eventueel afgesloten annuleringsverzekering. Bij annulering binnen 8 weken vóór de aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.

Het afsluiten van een annuleringsverzekering raden wij u aan. De premie bedraagt 5 % van de totale huursom, verhoogd met 7% assurantiebelasting. U bent dan vanaf het moment van boeken niet langer aansprakelijk voor de huursom indien bepaalde gebeurtenissen u tot annuleren noodzaken.

Let wel, indien u geen annuleringsverzekering afsluit of annuleert met reden die niet onder de dekking van de Europeesche Verzekering valt, dan bent u de betaling volgens het bovenstaande schuldig.

Annulering door de Verhuurder

Indien enige omstandigheden de verhuurder noopt tot annulering van de reeds geboekte accommodatie, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder, indien mogelijk onder aanbieding van een alternatief. Bij het niet aanvaarden van dit alternatief zal de verhuurder het reeds betaalde bedrag terugstorten. De huurder alleen heeft recht om dit bedrag terug te vorderen.

Aansprakelijkheid van de Huurder

Tijdens uw verblijf in uw vakantie-accommodatie bent u als huurder altijd en volledig aansprakelijk voor de geboekte accommodatie, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren. Schade veroorzaakt door uw toedoen en /of door uw medereizende, zal geheel door u vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. De verhuurder is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is verrekend c.q. de ter plaatse te betalen kosten niet (geheel) door huurder zijn voldaan. Alle hieraan verbonden (incasso)-kosten komen geheel voor rekening van de op de boekingsnota genoemde huurder.

Verblijfsvoorwaarden

Bij aankomst kan het vakantiehuis in het algemeen na 14.00 uur worden betrokken. In de meeste gevallen dient het vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten. Afwijkingen dienen telefonisch te worden gemeld. Het vakantieobject mag niet door meer personen bewoond worden als schriftelijk is overeengekomen. Indien blijkt dat er toch meer bewoners zijn dan overeengekomen, heeft de eigenaar het recht u de toegang te ontzeggen, of  € 25,00 per overtallig persoon per dag in rekening te brengen. Dit naar gelang de situatie ter plaatse. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de eigenaar het recht u de verdere toegang tot het vakantieobject te weigeren. Linnengoed zoals lakens is inbegrepen in de huurprijs. Voor thee- en handdoeken dient de huurder zelf zorg te dragen. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van het vakantieobject altijd vermeld. Op de dag van vertrek dient het vakantieobject bezemschoon te worden achtergelaten, hetgeen het volgende inhoudt:
alles schoon afgewassen, vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven, vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien, dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde, koelkast leeg, schoon en uitgeschakeld, alle etenswaren verwijderd. De vloer aangeveegd.
Plaatsen van een caravan of tent in de tuin van vakantiewoningen is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid van de Verhuurder

Verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van Villa Stupna.

Algemene aansprakelijkheid

Verhuurder is niet aansprakelijk voor buitengewone omstandigheden zoals oorlog, brand, natuur- en atoomrampen, watergebrek door droogte, slechte wegen.

Klachten

Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u altijd eerst bij de verhuurder telefonisch te melden.

Klachten die niet direct zijn gemeld op de dag van aankomst, worden niet geaccepteerd en doen een vermeend recht op schadevergoeding teniet.

Meestal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier. Met aanvaarding van de nieuwe accommodatie vervalt dan het recht op restitutie en het zogenaamde ongemak hiervan. Indien u, zonder daarover met verhuurder te hebben overlegd, zelfstandig een andere accommodatie betrekt, dan wel het gereserveerde verlaat, verliest u alle rechten op vergoeding of compensatie.

Indien u het gehuurde verblijf verlaat, zonder de verhuurder in kennis te stellen, zijn alle daaruit voortvloeiende risico’s en schade aan het gehuurde object voor rekening van de huurder.

Indien wij jegens de huurder aansprakelijk zijn voor derving van vakantiegenot,  bedraagt in alle gevallen de vergoeding ten hoogste de betaalde huurprijs.

Alleen klachten die binnen een week na afloop van de huurperiode en aangetekend bij de verhuurder zijn ingediend worden behandeld.

Akkoord
Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat u akkoord met al onze huurvoorwaarden.

Handtekening huurder

……………………..